• Reklamacje

Reklamacje

Informacja o trybie zgłaszania reklamacji

Pracownicy Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu dokładają wszelkich starań, aby świadczone przez Bank usługi oraz oferowane produkty spełniały standardy rynkowe, a obsługa Klienta była zawsze na najwyższym poziomie.

Jeżeli jednak Klient nie jest zadowolony ze świadczonych przez Bank usług lub oferowane produkty nie spełniają jego oczekiwań ma możliwość złożenia reklamacji.

I. Miejsce i formy złożenia reklamacji.

1. Reklamacja może być złożona w dowolnej placówce Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu obsługującej Klientów:

    • w formie pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: 22- 400 Zamość, ul. Partyzantów 3a;
    • ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w placówce Banku;
    • w formie elektronicznej – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Reklamacja może być złożona przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w zwykłej formie pisemnej.

3. Klient powinien, z uwagi na możliwość rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, zgłosić reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących jego zastrzeżenia, wskazać dane umożliwiające identyfikację rachunku lub operacji, której reklamacja dotyczy.

4. Wszystkie czynności związane z przyjęciem i rozpatrywaniem reklamacji dokonywane są w języku polskim.

II. Termin rozpatrzenia reklamacji.

Bank rozpatruje złożoną reklamację i udziela na nią odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku reklamacji Klienta dotyczących świadczonych usług płatniczych, Bank niezwłocznie rozpatruje złożoną reklamację i udziela na nią odpowiedzi, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminach Bank przekaże Klientowi informację:

1. wyjaśniającą przyczynę opóźnienia;

2. wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

3. określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w przypadku reklamacji dotyczących świadczonych usług płatniczych 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

III. Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji

Bank poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru. Odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.

IV. Możliwości odwołania od decyzji Banku.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Klient może:

1. od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację odwołać się do Członka Zarządu lub Zarządu Banku, w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi, w sposób określony w pkt I;

2. zwrócić się do właściwego miejscowo Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów, w przypadku korzystania przez Klienta ze statusu konsumenta;

3. wystąpić o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w przypadku gdy Klient jest osobą fizyczną;

4. skierować sprawę do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (w przypadku korzystania przez Klienta ze statusu konsumenta) lub Sądu Polubownego przy KNF.

Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych – odpowiednio: www.rf.gov.pl, www.zbp.pl oraz www.knf.gov.pl.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

V. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Klient Banku może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia takich postępować są:

1. Rzecznik Finansowy – szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.rf.gov.pl;

2. Bankowy Arbitraż Konsumencki przy ZBP – szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.zbp.pl;

3. Sąd Polubowny przy KNF – szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.knf.gov.pl.

VI. Informacje dodatkowe

Klient Banku może wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049