Skip to main content
 • Płatności

Płatności krajowe

Płatności krajowe w PLN realizowane są w elektronicznym systemie rozliczeń międzybankowych Elixir. Realizowane są od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem sesji rozliczeniowych systemu. W ramach rozliczeń ELIXIR są wykonywane w szczególności płatności na rzecz ZUS, organów podatkowych oraz polecenia zapłaty.

Płatności wysokokwotowe (tzn. powyżej 1 mln PLN) oraz inne pilne zlecenia, mogą być realizowane w systemie SORBNET. Płatności składane do realizacji w placówkach Banku i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej do godziny 14.30  są rozliczane w tym samym dniu.

Sorbnet

SORBNET należy do systemów płatności wysokokwotowych prowadzonym przez Narodowy Bank Polski. Zaletą systemu jest możliwość szybkiego przekazania środków na rachunek w innym Banku.

Kwota dokonywanego przelewu  nie posiada ograniczeń.

System realizuje przede wszystkim operacje międzybankowe, a także wysokokwotowe przelewy pomiędzy klientami indywidualnymi.
Na życzenie Klienta poprzez SORBNET można realizować płatności na mniejsze kwoty, jednakże przelewy o wartości 1 mln i powyżej muszą być realizowane przez system SORBNET.

Uczestnikami systemu SORBNET są:

 • instytucje rozliczeniowe (KIR, KDPW)
 • centrale banków komercyjnych,
 • zrzeszenia banków spółdzielczych

Płatności SORBNET można realizować w dni robocze w placówce banku zgodnie z godzinami granicznymi realizacji przelewów.

Płatności składane do realizacji w placówkach Banku i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej do godziny 14.30 są rozliczane w tym samym dniu.

Przelewy walutowe i zagraniczne

Dla osób prowadzących rozliczenia w walutach obcych lub chcących skorzystać z produktów dewizowych Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu realizuje przekazy w obrocie dewizowym w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich.

Bank wykonuje transakcje płatnicze na rzecz/z polecenia Klienta w formie:

 • Przelewu SEPA,
 • Polecenia wypłaty.

Bank realizuje przekazy w trybie „standardowym” i „pilnym”.

Wysyłając zlecenie zagraniczne, zleceniodawca musi dokonać wyboru odpowiedniej opcji kosztowej, może to być:

SHA – opłaty i prowizje należne bankowi wysyłającemu opłaca zleceniodawca, a koszty banku beneficjenta i banków trzecich beneficjent,

OUR – zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty opłat i prowizji Banku oraz kosztów banków trzecich,

BEN – wszystkie banki biorące udział w realizacji polecenia wypłaty mają prawo pobrać należne im opłaty i prowizje z kwoty przekazywanej przez zleceniodawcę.

Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

 • waluta transakcji EUR,
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod SWIFT,
 • koszty „SHA”,
 • tryb realizacji standardowy,
 • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
 • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).

W przypadku wysyłania przekazów walutowych na rzecz klientów Banku należy podać:

 • nazwę i adres odbiorcy,
 • kod SWIFT “POLUPLPR”,
 • numer IBAN, tj. 26 cyfrowy numer rachunku poprzedzony literami PL.


W przypadku Przekazów od równowartości 20 000,00 PLN istnieje możliwość indywidualnej negocjacji z Bankiem kursu kupna/sprzedaży waluty.

Split payment

Mechanizm Podzielonej Płatności

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje Ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment).

Co to oznacza?

Bank miał obowiązek założenia do 1 lipca 2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego, tzw. Rachunku VAT.

Bank automatycznie otworzył jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

UWAGA: Mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.

Split payment jest obowiązkowy dla każdego Klienta jeśli w rozliczeniach z kontrahentami spełnione są łącznie trzy warunki:

1. należność ogółem, która wynika z faktury (wartość brutto całej faktury), przekracza 15 tys. zł,

2. choćby jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT),

3. sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT.

Rachunek VAT w Banku:

1. otwierany automatycznie wraz z  pierwszym rachunkiem rozliczeniowym,

2. bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku,

3. w PLN.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

1. przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:

  • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność
  • numeru NIP kontrahenta
  • kwoty brutto faktury
  • kwoty VAT

2. realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT)

  • bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

1. przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta

2. przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku

3. zapłata podatków VAT, PIT i CIT oraz ZUS

4. wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego.

JPK VAT dla mikroprzedsiębiorców - podstawowe informacje

Zasady realizacji pojedyńczch transakcji płatniczych

Express Elixir

Express Elixir to pierwszy w Polsce profesjonalny system rozliczeń płatności natychmiastowych realizowanych bezpośrednio.

Klienci PBS w Zamościu mogą korzystać z systemu Express Elixir Krajowej Izby Rozliczeniowej i w ciągu zaledwie kilku sekund przelewać pieniądze ze swojego konta na dowolny rachunek w banku, który jest uczestnikiem systemu.

Limit pojedynczej transakcji wynosi 5000 zł, łączna wartość przelewów Express Elixir jednego dnia nie może przekroczyć 30 000,00 zł, a maksymalna ilość przelewów to 6 szt. dziennie.

Z rozwiązania mogą korzystać zarówno Klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. Przelewy natychmiastowe można realizować w placówce banku oraz za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej.

Wykaz banków uczestniczących w systemie Express Elixir.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049