Skip to main content
  • Terminy kapitalizacji odsetek

Terminy kapitalizacji odsetek

1. Odsetki od środków na rachunkach bieżących, wkładów oszczędnościowych, rachunków płatnych na każde żądanie, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz innych rachunków (np. pomocniczych, środków funduszy specjalnych, itp.), które zgodnie z zawartymi umowami podlegają oprocentowaniu a'vista dopisuje się:

  • na koniec kwartału kalendarzowego;
  • na dzień likwidacji rachunku.

2. Odsetki od środków na rachunkach depozytowych terminowych tj. wkładów oszczędnościowych terminowych i lokat terminowych dopisuje się:

  • po upływie okresu zadeklarowania;
  • na dzień likwidacji rachunku.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049