Skip to main content

Bieżącą działalnością Banku kieruje 3-osobowy Zarząd, powołany przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony. Zgodnie ze Statutem Banku, Zarząd kieruje dzialanością Banku oraz reprezentuje Bank na zewnątrz. Pracą Banku kieruje Prezes Zarządu, którego powołanie następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.

Monika Łuczka

Prezes Zarządu

Mariusz Kosakowski

Wiceprezes zarządu

Alicja Typek

Wiceprezes Zarządu

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049