• Faktoring

  Faktoring

  Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla przedsiębiorstw udzielających kredytów kupieckich tj. stosujących odroczone terminy płatności. To wygodny i szybki sposób finansowania działalności bieżącej, pozwalający efektywniej zarządzać portfelem wierzytelności. W praktyce usługa polega na nabywaniu i finansowaniu wierzytelności Faktoranta.

  Faktoring jest usługą przyjazną przedsiębiorcy, która – oprócz finansowania – pozwala uzyskać także dodatkowe korzyści, takie jak: administrowanie i zarządzanie wierzytelnościami, dochodzenie należności oraz przejęcia ryzyka zapłaty za wierzytelność (finansowanie połączone z ubezpieczeniem obrotu gospodarczego). Niejednokrotnie stanowi uzupełnienie istniejącego kredytu krótkoterminowego, dzięki czemu przedsiębiorca może bez kłopotów finansowych dynamicznie rozwijać swoją działalność.

  Dlaczego warto?

  Kompleksowość oferty (dostępny faktoring odwrotny i eksportowy).

  Elastyczne parametryzowanie transakcji (dopasowanie oferty do potrzeb Klienta).

  Nowoczesna platforma internetowa do obsługi wierzytelności (rozliczanie „per faktura”)

  Finansowanie wierzytelności niezależnie od kwoty faktury.

  Wypłaty zaliczek na poczet cedowanych wierzytelności kilka razy w ciągu dnia

  Pobieranie opłat i prowizji wyłącznie w momencie finansowania wierzytelności

  Obsługa transakcji faktoringowych odbywa się poprzez Spółkę BPS Leasing S.A., należącą do Grupy BPS i świadczącą kompleksowe usługi faktoringu we współpracy z Bankami Spółdzielczymi wchodzącymi w skład Grupy.

  Przydatne informacje

  Przedmiotem transakcji faktoringowej mogą być wierzytelności:
  • w obrocie krajowym lub zagranicznym.
  • bezsporne, bezgotówkowe i nie podlegające kompensatom.
  • z terminem płatności nie przekraczającym 180 dni.
  • nie objęte zakazem cesji.
  • właściwie udokumentowane.
  • nie obciążone prawami na rzecz osób trzecich.
  • nie objęte postępowaniem sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym, naprawczym lub upadłościowym.
  Dla kogo faktoring?

  Faktoring jest sprawdzonym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które:

  • Prowadzą sprzedaż z odroczonymi do maksymalnie 180 dni terminami płatności (kredyt kupiecki).
  • Utrzymują stałą współpracę z licznymi Kontrahentami, którą cechuje powtarzalność (cykliczność).
  • Posiadają wyniki finansowe co najmniej za pełne 12 miesięcy lub prowadzą działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy.
  • Stosują zasady pełnej lub uproszczonej księgowości.
  • Zlecają obsługę i zarządzanie należnościami wyspecjalizowanej instytucji finansowej.
  • Posiadają akceptowalną strukturę należności i zobowiązań.
  • Chcą poprawić płynność finansową oraz przyspieszyć spływ należności.
  • Poszukują możliwości weryfikacji Kontrahentów.
  • Dążą do poprawy terminowości regulowania należności przez Kontrahentów.
  • Planują zabezpieczać się przed niewypłacalnością Kontrahentów (faktoring pełny).
  • Się dynamicznie rozwijają i mają potrzeby w zakresie szybkiego dostępu do finansowania.
  • Mają możliwość uzyskania rabatów cenowych od swoich Dostawców z tytułu wcześniejszego regulowania zobowiązań.
  Jak Faktoring działa w praktyce?

  W ramach umowy faktoringowej występują trzy podmioty:

  • Faktor (BPS Leasingi Faktoring) - wyspecjalizowana instytucja finansowa, która na podstawie podpisanej umowy faktoringowej nabywa od faktoranta wierzytelności z tytułu sprzedanych towarów bądź usług.
  • Faktorant (dostawca, wierzyciel) - dostawca towarów bądź usług, któremu przysługuje wierzytelność pieniężna w stosunku do odbiorcy.
  • Kontrahent (odbiorca, dłużnik) - odbiorca towarów lub usług zobowiązany do spełnienia świadczenia pieniężnego wobec faktoranta.

  schemat 1

  Schemat transakcji faktoringowej:

  (1) Faktorant wyraża zgodę na cesje wierzytelności i podpisuje umowę faktoringową z Faktorem.

  (2) Faktorant sprzedaje towary, produkty bądź usługi swojemu Kontrahentowi i wystawia fakturę.

  (3) Faktorant przekazuje Faktorowi dokumenty niezbędne do wykupu wierzytelności (elektroniczne kopie faktur oraz dokumenty potwierdzające odbiór towaru bądź usługi).

  (4) Faktor wypłaca Klientowi zaliczkę do wysokości 90% wartości brutto faktury.

  (5) Kontrahent spłaca wierzytelności bezpośrednio wobec Faktora zgodnie z terminem płatności na fakturze.

  (6) W przypadku przekroczenia przez Kontrahenta terminu spłaty wierzytelności Faktor dochodzi swoich wierzytelności.

  (7) Faktor i Faktorant rozliczają transakcję poprzez zwrot funduszu gwarancyjnego (pozostałej części wierzytelności).

   

  Dzięki faktoringowi Klient może korzystać ze swoich pieniędzy natychmiast po dokonaniu sprzedaży i nie czeka na spłatę należności przez Kontrahenta!

  Faktoring z regresem (niepełny)

  O PRODUKCIE

  Faktoring klasyczny z regresem (lub inaczej niepełny) łączy w sobie kompleksową usługę finansowania i zarządzania wierzytelnościami oraz w razie potrzeby również ich dochodzenia w oparciu o działania dyscyplinujące Kontrahentów, czyli ponaglenia do zapłaty (monity). W przypadku, gdy po okresie regresu Kontrahent wciąż zalega z zapłatą Faktor - na dodatkowe zlecenie Klienta - oferuje polubowne działania windykacyjne.

  To rozwiązanie bez przejęcia ryzyka niewypłacalności Kontrahenta przez BPS Leasing i Faktoring, które pozwala finansować Klientowi bieżącą działalność oraz zapewnia szybki dostęp do środków pieniężnych w formie wypłat zaliczek na poczet przedstawionych do wykupu faktur wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór towaru bądź usługi.

  Produkt pozwala finansować Klientowi należności powstałe w obrocie krajowym. BPS Leasing i Faktoring finansuje wierzytelności z terminami płatności, odroczonymi do maksymalnie 180 dni w walutach, w których wyrażona jest wierzytelność (PLN, EUR), co eliminuje ryzyko kursowe.

  DLA KOGO?

  Faktoring z regresem jest sprawdzonym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które:

  • Prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności do 180 dni (kredyt kupiecki).
  • Utrzymują stałą współpracę z licznymi Kontrahentami, którą cechuje powtarzalna sprzedaż (cykliczność).
  • Posiadają wyniki finansowe za pełne 12 miesięcy lub prowadzą działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy.
  • Rozliczają się na zasadach pełnej lub uproszczonej księgowości.
  • Chcą poprawić terminowość spłat swoich Kontrahentów.
  • Posiadają akceptowalną strukturę należności i zobowiązań.

  ZAKRES USŁUG

  • Finansowanie nabytych wierzytelności
  • Elastyczne finansowanie dopasowane do poziomu realizowanej sprzedaży, które pozwala Klientowi na zaspokojenie potrzeb związanych z kapitałem obrotowym.
  • Wypłata Klientowi zaliczek do wysokości 90% wartości faktur brutto przedstawionych do wykupu. Pozostała część zapłaty za faktury (tzw. fundusz gwarancyjny) przekazywana jest Klientowi w chwili, gdy Kontrahent ureguluje płatność.
  • Zarządzanie wierzytelnościami
  • Produkt znacząco usprawnia proces zarządzania portfelem wierzytelności Klienta i ogranicza koszty z tym związane.
  • Udostępnienie Klientowi profesjonalnego systemu faktoringowego online do ewidencjonowania i rozliczania wierzytelności oraz monitorowania terminowości spłat, który umożliwia rozliczanie „per faktura”.
  • Dochodzenie wierzytelności
  • Poprawa dyscypliny płatniczej Kontrahentów w oparciu o prowadzenie działań ponaglających do zapłaty lub - na dodatkowe zlecenie Klienta - polubownych działań windykacyjnych.
  • Monitoring płatności od Kontrahentów i finansowanie Klienta również po terminie wymagalności faktury, w tak zwanym okresie regresu (dodatkowy czas na zapłatę). W przypadku braku zapłaty przez Kontrahenta po upływie okresu regresu Faktor zwraca się do Klienta o zwrot wypłaconych zaliczek lub potrąca niezapłacone kwoty ze środków dostępnych na koncie faktoringowym Klienta.

  KORZYŚCI DLA KLIENTA

  Faktoring z regresem daje szerokie korzyści dopasowane do potrzeb Klienta, a najważniejsze z nich to:

  • Natychmiastowy dostęp do finansowania (przedsiębiorca nie musi czekać na środki).
  • Elastyczne finansowanie dopasowane do poziomu realizowanej sprzedaży.
  • Poprawa płynności finansowej oraz wyeliminowanie zatorów płatniczych.
  • Poprawa bezpieczeństwa obrotu handlowego (obniżenie ryzyka opóźnień od Kontrahentów).
  • Możliwość wydłużenia Kontrahentom terminów płatności faktur (zwiększenie konkurencyjności).
  • Możliwość uzyskania rabatów od swoich Dostawców (przedsiębiorca może na bieżąco regulować własne zobowiązania).
  • Ograniczenie pracy i kosztów związanych z rozliczaniem i dochodzeniem należności (Faktor zarządza należnościami).
  • Kontrola i stały monitoring spłat (całodobowy dostęp do nowoczesnej platformy internetowej).
  • Dedykowany opiekun Klienta.
  • Brak dodatkowych zabezpieczeń.

   

  SCHEMAT TRANSAKCJI FAKTORINGU Z REGRESEM

  Schemat faktoring z regresem

   

   

  Faktoring bez regresu z ubezpieczeniem (pełny)

  Schemat faktoring bez regresu O PRODUKCIE

  Faktoring klasyczny bez regresu z ubezpieczeniem (lub inaczej pełny) łączy w sobie kompleksową usługę

   finansowania i zarządzania wierzytelnościami oraz w razie potrzeby również ich dochodzenia w oparciu o działania dyscyplinujące Kontrahentów, czyli ponaglenia do zapłaty (monity) lub  - w przypadku braku spłaty ze strony Kontrahenta - w oparciu o polisę ubezpieczenia należności handlowych.

  To rozwiązanie z przejęciem ryzyka niewypłacalności Kontrahenta przez BPS Leasing i Faktoring, które pozwala finansować Klientowi bieżącą działalność firmy oraz zapewnia szybki dostęp do środków pieniężnych w formie wypłat zaliczek na poczet przedstawionych do wykupu faktur wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór towaru bądź usługi. Bezpieczeństwo transakcji faktoringu pełnego oparte jest na ubezpieczeniu wierzytelności przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w ramach polis Faktora lub Klienta (na podstawie porozumienia trójstronnego). W przypadku opóźnień w zapłacie zobowiązania przez Kontrahenta, przekraczających 90 dni, Towarzystwo Ubezpieczeniowe podejmuje się jego windykacji.

  Faktoring pełny w szczególności zapewnia bezpieczeństwo obrotu handlowego krajowego i międzynarodowego oraz umożliwia rozszerzenie oferty handlowej Klienta dzięki możliwości współpracy z nowymi Kontrahentami, którzy są weryfikowani przez wyspecjalizowaną instytucję.

  Produkt pozwala finansować Klientowi należności powstałe w obrocie krajowym i zagranicznym (finansowanie eksportu). BPS Leasing i Faktoring finansuje wierzytelności z odroczonymi do maksymalnie180 dni terminami płatności w walutach, w których wyrażona jest wierzytelność (PLN, EUR), co eliminuje ryzyko kursowe.

  DLA KOGO?

  Faktoring z regresem jest sprawdzonym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które:

  • Prowadzą sprzedaż z odroczonymi terminami płatności do 180 dni (kredyt kupiecki).
  • Utrzymują stałą współpracę z licznymi Kontrahentami, którą cechuje powtarzalna sprzedaż (cykliczność).
  • Posiadają wyniki finansowe za pełne 12 miesięcy lub prowadzą działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy.
  • Rozliczają się na zasadach pełnej lub uproszczonej księgowości.
  • Chcą poprawić bezpieczeństwo obrotu handlowego krajowego i międzynarodowego.
  • Posiadają akceptowalną strukturę należności i zobowiązań.

  ZAKRES USŁUG

  • Finansowanie nabytych wierzytelności
  • Elastyczne finansowanie dopasowane do poziomu realizowanej sprzedaży, które pozwala Klientowi na zaspokojenie potrzeb związanych z kapitałem obrotowym.
  • Wypłata Klientowi zaliczek do wysokości 90% wartości faktur brutto przedstawionych do wykupu. Pozostała część zapłaty za faktury (tzw. fundusz gwarancyjny) przekazywany jest Klientowi w chwili, gdy Kontrahent ureguluje płatność.
  • Zarządzanie wierzytelnościami
  • Produkt znacząco usprawnia proces zarządzania portfelem wierzytelności Klienta i ogranicza koszty z tym związane.
  • Udostępnienie Klientowi profesjonalnego systemu faktoringowego online do ewidencjonowania i rozliczania wierzytelności oraz monitorowania terminowości spłat, który umożliwia rozliczanie „per faktura”.
  • Dochodzenie wierzytelności
  • Rozwiązanie to poprawa dyscyplinę płatniczą Kontrahentów w oparciu o prowadzenie działań ponaglających do zapłaty (wysyłanie upomnień i monitów oraz wykonywanie telefonicznych ponagleń).
  • Przejęcie ryzyka niewypłacalności Kontrahenta
  • Przejęcie ryzyka niewypłacalności Kontrahentów krajowych i zagranicznych (bezpieczeństwo finansowe sprzedaży) w oparciu o ubezpieczenia należności handlowych w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.
  • Łatwiejszy dostęp do międzynarodowych rynków i wzrost eksportu.

  KORZYŚCI DLA KLIENTA

  Faktoring bez regresu daje szerokie korzyści dopasowane do potrzeb Klienta, a najważniejsze z nich to:

  • Natychmiastowy dostęp do finansowania (przedsiębiorca nie musi czekać na środki).
  • Elastyczne finansowanie dopasowane do poziomu realizowanej sprzedaży.
  • Poprawa płynności finansowej oraz wyeliminowanie zatorów płatniczych.
  • Poprawa bezpieczeństwa obrotu handlowego (obniżenie ryzyka opóźnień od Kontrahentów).
  • Możliwość wydłużenia Kontrahentom terminów płatności faktur (zwiększenie konkurencyjności).
  • Możliwość uzyskania rabatów od swoich Dostawców (przedsiębiorca może na bieżąco regulować własne zobowiązania).
  • Ograniczenie pracy i kosztów związanych z rozliczaniem i dochodzeniem należności (BPS Faktor zarządza należnościami).
  • Kontrola i stały monitoring spłat (całodobowy dostęp do nowoczesnej platformy internetowej).
  • Dedykowany opiekun Klienta.
  • Brak dodatkowych zabezpieczeń.
  • Możliwy szerszy rozwój działalności eksportowej.
  • Zmniejszenie ryzyka współpracy z niewiarygodnym Kontrahentem (weryfikacja i monitowanie).
  • Ograniczenie ryzyka kursowego oraz ewentualnych kosztów prawnych i sądowych w obrocie zagranicznym.
  • Poprawa struktury bilansu i wskaźników finansowych (faktoring pełny nie obciąża zdolności kredytowej).

  SCHEMAT TRANSAKCJI FAKTORINGU BEZ REGRESU

   

   

  Faktoring abonamentowy (niepełny)

  O PRODUKCIE

  Faktoring abonamentowy (niepełny) łączy w sobie kompleksową usługę finansowania i administrowania wierzytelnościami oraz w razie potrzeby również ich dochodzenia w oparciu o działania dyscyplinujące Kontrahentów, czyli ponaglenia do zapłaty (monity). W przypadku, gdy po okresie regresu Kontrahent wciąż zalega z zapłatą Faktor - na dodatkowe zlecenie Klienta - oferuje polubowne działania windykacyjne. W całym okresie obowiązywania limitu faktoringowego Klient uiszcza jedynie stałą miesięczną opłatę abonamentową.

  To rozwiązanie bez przejęcia ryzyka niewypłacalności Kontrahenta przez BPS Leasing i Faktoring, które pozwala finansować Klientowi bieżącą działalność oraz zapewnia szybki dostęp do środków pieniężnych w formie wypłat zaliczek na poczet przedstawionych do wykupu faktur wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór towaru bądź usługi.

  Produkt pozwala finansować Klientowi należności powstałe w obrocie krajowym. BPS Leasing i Faktoring finansuje wierzytelności z terminami płatności, odroczonymi do maksymalnie 180 dni w walutach, w których wyrażona jest wierzytelność (PLN, EUR), co eliminuje ryzyko kursowe.

  DLA KOGO?

  Faktoring z regresem jest sprawdzonym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które:

  • Prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności do 180 dni (kredyt kupiecki).
  • Utrzymują stałą współpracę z co najmniej dwoma Kontrahentami, którą cechuje powtarzalna sprzedaż (cykliczność).
  • Preferują przejrzystość i stałość opłat faktoringowych.
  • Rozliczają się na zasadach pełnej lub uproszczonej księgowości.
  • Chcą poprawić terminowość spłat swoich Kontrahentów.
  • Posiadają akceptowalną strukturę należności i zobowiązań.

  ZAKRES USŁUG

  • Finansowanie nabytych wierzytelności
  • Elastyczne finansowanie do wysokości limitu faktoringowego 1 mln PLN, dopasowane do poziomu realizowanej sprzedaży, które pozwala Klientowi na zaspokojenie potrzeb związanych z kapitałem obrotowym.
  • Wypłata Klientowi zaliczek do wysokości 80% wartości faktur brutto przedstawionych do wykupu. Pozostała część zapłaty za faktury (tzw. fundusz gwarancyjny) przekazywana jest Klientowi w chwili, gdy Kontrahent ureguluje płatność.
  • Zarządzanie wierzytelnościami
  • Produkt znacząco usprawnia proces zarządzania portfelem wierzytelności Klienta i stabilizuje związane z tym koszty.
  • Udostępnienie Klientowi profesjonalnego systemu faktoringowego online do ewidencjonowania i rozliczania wierzytelności oraz monitorowania terminowości spłat, który umożliwia rozliczanie „per faktura”.
  • Dochodzenie wierzytelności
  • Poprawa dyscypliny płatniczej Kontrahentów w oparciu o prowadzenie działań ponaglających do zapłaty lub - na dodatkowe zlecenie Klienta - polubownych działań windykacyjnych.
  • Monitoring płatności od Kontrahentów i finansowanie Klienta również po terminie wymagalności faktury, w tak zwanym okresie regresu (dodatkowy czas na zapłatę). W przypadku braku zapłaty przez Kontrahenta po upływie okresu regresu Faktor zwraca się do Klienta o zwrot wypłaconych zaliczek lub potrąca niezapłacone kwoty ze środków dostępnych na koncie faktoringowym Klienta.

  KORZYŚCI DLA KLIENTA

  Faktoring z regresem daje szerokie korzyści dopasowane do potrzeb Klienta, a najważniejsze z nich to:

  • Natychmiastowy dostęp do finansowania (przedsiębiorca nie musi czekać na środki).
  • Elastyczne finansowanie dopasowane do poziomu realizowanej sprzedaży.
  • Przejrzystość cenowa: jedna stała opłata miesięczna w okresie obowiązywania limitu faktoringowego.
  • Poprawa płynności finansowej oraz wyeliminowanie zatorów płatniczych.
  • Poprawa bezpieczeństwa obrotu handlowego (obniżenie ryzyka opóźnień od Kontrahentów).
  • Możliwość wydłużenia Kontrahentom terminów płatności faktur (zwiększenie konkurencyjności).
  • Możliwość uzyskania rabatów od swoich Dostawców (przedsiębiorca może na bieżąco regulować własne zobowiązania).
  • Ograniczenie pracy i kosztów związanych z rozliczaniem i dochodzeniem należności (Faktor zarządza należnościami).
  • Kontrola i stały monitoring spłat (całodobowy dostęp do nowoczesnej platformy internetowej).
  • Dedykowany opiekun Klienta.
  • Brak dodatkowych zabezpieczeń.

  SCHEMAT TRANSAKCJI FAKTORINGU ABONAMENTOWEGO

   

  Schemat faktoring abonamentowy niepeny

  Faktoring odwrotny (finansowanie dostaw)

  O PRODUKCIE

  Faktoring odwrotny na finansowanie dostaw łączy w sobie kompleksową usługę finansowania i zarządzania zobowiązaniami Klienta wobec jego Dostawców towarów bądź usług w oparciu o polisę ubezpieczenia należności handlowych, co oznacza, że BPS Leasing i Faktoring spłaca udokumentowane fakturami zobowiązania Klienta wobec jego Dostawców, a Klient staje się zobowiązany do uregulowania zobowiązań na rachunek Faktora w terminach, określonych na fakturach. Koszty finansowania mogą być ponoszone zarówno przez Klienta, jak i jego Dostawców.

  Bezpieczeństwo transakcji faktoringu odwrotnego oparte jest na poręczeniu zapłaty, udzielanemu przez Towarzystwo

  Ubezpieczeniowe w ramach polisy Faktora.

  Faktoring odwrotny jest rozwiązaniem, dzięki któremu Klient zyskuje dodatkowy termin (do 90 dni) na zapłatę zobowiązań, wykraczający poza termin płatności na fakturach oraz dzięki któremu w zamian za szybkie i terminowe regulowanie zobowiązań przez Faktora Klient zyskuje możliwość wynegocjowania lepszych warunków handlowych oraz dodatkowych rabatów od swoich Dostawców. Finansowanie w ramach faktoringu odwrotnego jest możliwe łącznie z faktoringiem niepełnym lub pełnym, ponieważ faktoring odwrotny stanowi uzupełnienie oferty faktoringu należnościowego.

  Produkt pozwala finansować Klientowi należności powstałe w obrocie krajowym i zagranicznym (finansowanie importu). BPS Leasing i Faktoring finansuje zobowiązania z odroczonymi do maksymalnie 180 dni terminami płatności w walutach PLN lub EUR (w których wyrażona jest wierzytelność), co eliminuje ryzyko kursowe.

   

  DLA KOGO?

  Faktoring odwrotny jest sprawdzonym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które:

  • Chcą poprawić relacje ze swoimi Dostawcami i/lub zapewnić sobie stałość dostaw.
  • Oczekują korzystniejszych warunków handlowych oraz dodatkowych rabatów od Dostawców.
  • Są zainteresowane odroczeniem faktycznego terminu płatności zobowiązań wobec Dostawców.
  • Utrzymują stałą współpracę z licznymi Kontrahentami, którą cechuje powtarzalna sprzedaż (cykliczność).
  • Posiadają wyniki finansowe za pełne 12 miesięcy lub prowadzą działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy.
  • Rozliczają się na zasadach pełnej lub uproszczonej księgowości.
  • Posiadają akceptowalną strukturę należności i zobowiązań.

   

  ZAKRES USŁUG

  • Finansowanie nabytych zobowiązań
  • Faktor finansuje Klientowi zakupy krajowe oraz zagraniczne do wysokości 100% wartości faktur, przedstawionych do wykupu (zaliczka 100%).
  • Zarządzanie wierzytelnościami
  • Udostępnienie Klientowi profesjonalnego systemu faktoringowego online do ewidencjonowania i rozliczania wierzytelności oraz monitorowania terminowości spłat, który umożliwia rozliczanie „per faktura”.

   

  KORZYŚCI DLA KLIENTA

  Faktoring odwrotny daje szerokie korzyści dopasowane do potrzeb Klienta, a najważniejsze z nich to:

  • Szybkie finansowanie dostaw krajowych oraz zagranicznych do wysokości 100% wartości faktur, przedstawionych do wykupu.
  • Możliwość wynegocjowania korzystniejszych warunków handlowych oraz dodatkowych rabatów od Dostawców.
  • Odroczenie faktycznego terminu płatności zobowiązań wobec Dostawców (do 90 dni po terminie płatności faktury).
  • Poprawa płynności finansowej dzięki przesunięciu terminu płatności zobowiązań.
  • Możliwy szerszy rozwój działalności importowej (zwiększenie obrotów z Dostawcami zagranicznymi).
  • Budowanie wizerunku rzetelnego płatnika, partnera biznesowego oraz importera (wzmacnianie wiarygodności).
  • Minimum formalności (brak zawiadomień o cesji, gdyż nie ma konieczności uzyskania zgód od Dostawców).
  • Dedykowany opiekun Klienta.

  SCHEMAT TRANSAKCJI FAKTORINGU ODWROTNEGO

   

   

  Transakcje niestandardowe

  BPS Leasing i Faktoring to uniwersalny faktor, który oferuje elastyczne rozwiązania, dopasowane do aktualnej sytuacji rynkowej i indywidualnych potrzeb Klienta, jego kondycji finansowej, charakteru działalności oraz specyfiki branży, dzięki czemu - w uzasadnionych przypadkach - jest w stanie realizować transakcje niestandardowe, zapewniające Klientowi szybki dostęp do finansowania i poprawę płynności finansowej.

  BPS Leasing i Faktoring zapewnia Klientowi profesjonalną obsługę. Zakres i warunki współpracy są każdorazowo dostosowywane do oczekiwań Klienta.

  Kontakt

  Chcesz poznać szczegóły naszej oferty? Skontaktuj się z nami. Zadzwoń na bezpłatną infolinię dla potencjalnych klientów zainteresowanych faktoringiem: 697 223 533 lub napisz do nas na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Doradca faktoringowy niezwłocznie się skontaktuje i udzieli szczegółowych informacji na temat oferty i wymaganych przez BPS Leasing i Faktoring dokumentów. Doradca doradzi również, które rozwiązanie najlepiej spełni potrzeby Państwa firmy.

  Do Państwa dyspozycji pozostają nasi Regionalni Przedstawiciele, do których kontakty znajdziecie Państwo na stronie: https://www.bpsleasing.pl/kontakt.

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu (Centrala)

  ul. Partyzantów 3A
  22-400 Zamość

  tel.: +48 84 638 54 49
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  NIP: 922-000-64-00
  REGON: 000502049
  KRS: 0000138178
  KOD SWIFT: POLUPLPR

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049